یادداشت ها و مقالات

بخشداری مرکزی لاهیجان؛الگویی درمدیریت تخصص محوروکارجهادی برای پیشرفت

درروزهایی که دشمنان کشورسعی برناامیدکردن مردم وناکارآمدنشان دادن نظام دارند ،باید باهمدلی وحمایت از مسئولینی که به شکل دلسوزانه وبی وقفه درتلاش برای پیشبرد وپیشرفت کشورفعالیت میکنند، از آب به آسیاب دشمن ریختن ،پرهیز گردد و به شکل فراجناحی کمک حال یکدیگر بوده و دستاوردهای انقلاب عزیز اسلامی را ببینیم واز عزت کشورحراست نماییم.
بخشداری مرکزی لاهیجان یکی از مجموعه های دولتی است که موفقیت متفاوتی تاکنون داشته است وباید درنظر داشت مدیریت مجوعه ای حساس و بزرگ همچو بخشداری مرکزی لاهیجان بسیار مشکل است که نیازمندتخصص و کار جهادی است واین مهم دروسال گذشته به خوبی انجام شده است.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس
طراحی شده توسط : شاهین مشایی